พิธีเปิดหลักสูตร “การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก ประจำปีงบประมาณ 2565”

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.วีรพล สวัสดี ผบก.ศฝร.ภ.1 ประธานพิธีฯ พ.ต.อ. สมพล วงศ์ศรีสุนทร รอง.ผบก.ศฝร.ภ.1 และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.1 ร่วมพิธีเปิดหลักสูตร “การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก ประจำปีงบประมาณ 2565” โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 ธ.ค.64 – 10 มี.ค.65ในการนี้ได้ปฐมนิเทศชี้แจงด้านการฝึกอบรมต่างๆ ให้กับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1