งานวิจัย

#
ชื่องานวิจัย
ดาวน์โหลด
1 บทความเรื่อง การเขียนหนังสือราชการ  
2 คุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ ใหม่  
3 ความคิดเห็นของนักเรียนนายสิบตำรวจต่อการดำเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาลของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 จังหวัดสระบุรี ใหม่  
4 การให้ออกจากราชการตามพระราชบัญญัตอตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 กรณีมลทินหรือมัวหมอง ใหม่   
5 จุดบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน สังคม ประเทศ (กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.1)   
6 สมรรถนะของหัวหน้าสถานีตำรวจ   
7 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ   
8 การจัดการความรู้ด้านการสืบสวนติดตามคนหายในประเทศไทย1   
9 การจัดการความรู้ด้านการสืบสวนติดตามคนหายในประเทศไทย2   
10 การจัดการความรู้ด้านการสืบสวนติดตามคนหายในประเทศไทย3   
11 กระบวนการพัฒนา   
12 การพัฒนากระบวนการโรงเรียนเสนาธิการ   
13 ตัวชี้วัดความสุชของชุมชน   
14 ตำรวจการสร้างเครือข่ายการข่าวอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ   
15 ตำรวจวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในปริมาณสูง   
16 รูปแบบการสนทนาโดยใช้ห้องสนทนาของบทเรียนบนเว็บที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี   
17 ปัจจัยการจัดการความรู้กับองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา   
18 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
19 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยด้านพลังที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   
20 บทบาทของโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
21 บทความของพระสงฆ์   
22 บทความประกันคุณภาพการศึกษา   
23 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา   
24 ผลกระทบของการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีผลต่อการพัฒนาตนเอง ความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน และขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานของครูในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
25 บทความวิจัยการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้  
26 บทความวิจัยศิลปะ   
27 รายงานวิจัยโรงเรียนในฝัน   
28 วารสารบทความผู้นำเชิงอิเล็กทรอนิกส์   
#
เว็บไซต์สำหรับสืบค้นงานวิจัย
1 สำนักงานกองทุนสนับสุนุนการวิจัย
2 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
3 โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย – สำนักงานกรรมการอุดมศึกษา : ThaiLIS – Thai Library Integrated System