Breaking News

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ เรื่องประกวดราคาซื้อกระสุนปืนสำหรับฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการยิงปืน นสต. รุ่นที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๓ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th www.policetraining1.org หรือ สอบถามทางหมายเลข ๐๓๖๒๒๕๒๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ตามประกาศตำรวจภูธรภาค ๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๒ “ขอให้ทุกท่านที่ผ่านการสอบคัดเลือก จัดเตรียมความพร้อมเอกสารสำคัญ เครื่องแต่งกายตาม (ผนวก ก.) และ (ผนวก ข.) ตามประกาศ และในวันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ กำหนดให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนเข้ารายงานตัว และตรวจร่างกาย ณ อาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ นั้น ขอให้ผู้สอบผ่านทุกคนนำเอกสารมาให้ครบถ้วน และขอให้เดินทางมาก่อนเวลาที่กำหนด แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ และลิงค์จาก Google map https://www.google.co.th/…/data=!4m5!3m4!1s0x311deb927ca528…