ประวัติศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ โครงสร้าง

 

           ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 เป็นหน่วยฝึกอบรมในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 มีหน้าที่ผลิตบุคคลภายนอกให้เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 5 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 464 ไร่ 58 ตารางวา เดิมชื่อ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 ขึ้นตรงต่อ กองบัญชาการศึกษา ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 พ.ศ.2514 มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เช่นเดียวกับกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 2 ถึง 9 แต่เนื่องจากในขณะนั้นกรมตำรวจ ไม่สามารถจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมได้ จึงยังมิได้มีการดำเนินการจัดตั้ง กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 ขึ้น

ต่อมา พ.ศ.2533 กรมตำรวจได้มีนโยบายเพิ่มอัตรากำลังพลเพื่อรองรับแผนพัฒนากำลังพล ในกิจการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงเห็นว่าควรจัดตั้งกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 เพื่อสนองนโยบายของกรมตำรวจ โดยมีมติให้ใช้พื้นที่บริเวณเขาหนองยาว ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ก่อสร้างกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 กรมตำรวจจึงได้จัดตั้ง กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 ขึ้นตามคำสั่ง กรมตำรวจ ที่ 1032/2533 ลง 21 สิงหาคม พ.ศ.2533โดยได้เปิดทำการเปิดทำการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2534 เป็นต้นมา

พ.ศ.2548 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปลี่ยนชื่อและสังกัดของ กองกำกับการ โรงเรียนตำรวจภูธร 1 เป็น “ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1” ขึ้นตรงต่อ ตำรวจภูธรภาค 1 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ พ.ศ.2548 ลง 30 มิถุนายน พ.ศ.2548
พ.ศ.2552 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ยกฐานะศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 เป็นกองบังคับการ สังกัดตำรวจภูธรภาค 1 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ พ.ศ.2552 ลง 7 กันยายน 2552 จนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์
“สร้างตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน ”

พันธกิจ
1.ผลิตข้าราชการตำรวจตามความต้องการของตำรวจภูธรภาค 1
2.บริหารและพัฒนาการศึกษาตามระเบียบแบบแผนและหลักสูตรตลอดจนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน
3.ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1
4.ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่นเพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการฝึกอบรม

อัตลักษณ์
สร้างสายตรวจมืออาชีพ

โครงสร้าง ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1
ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552