Breaking News
Home / ข่าว/ประชาสัมพันธ์ / ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องแต่งกายนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th www.policetraining1.org หรือ สอบถามทางหมายเลข ๐๓๖๒๒๕๒๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องแต่งกายนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th www.policetraining1.org หรือ สอบถามทางหมายเลข ๐๓๖๒๒๕๒๒๕ ในวันและเวลาราชการ

https://drive.google.com/open?id=1Di7iAsVmz8DDna_mKVQSnIwFh47dJUFR