Breaking News
Home / ข่าว/ประชาสัมพันธ์ / ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ เรื่องประกวดราคาซื้อกระสุนปืนซ้อมยิงขนาด .๓๘ นิ้ว (พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย) จำนวน ๙๐,๐๐๐ นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ ก.พ.๖๓ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th www.policetraining1.org หรือ สอบถามทางหมายเลข ๐๓๖๒๒๕๒๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ เรื่องประกวดราคาซื้อกระสุนปืนซ้อมยิงขนาด .๓๘ นิ้ว (พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย) จำนวน ๙๐,๐๐๐ นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ ก.พ.๖๓ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th www.policetraining1.org หรือ สอบถามทางหมายเลข ๐๓๖๒๒๕๒๒๕ ในวันและเวลาราชการ