Breaking News
Home / ข่าว/ประชาสัมพันธ์ / ตามประกาศตำรวจภูธรภาค ๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๒ “ขอให้ทุกท่านที่ผ่านการสอบคัดเลือก จัดเตรียมความพร้อมเอกสารสำคัญ เครื่องแต่งกายตาม (ผนวก ก.) และ (ผนวก ข.) ตามประกาศ และในวันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ กำหนดให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนเข้ารายงานตัว และตรวจร่างกาย ณ อาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ นั้น ขอให้ผู้สอบผ่านทุกคนนำเอกสารมาให้ครบถ้วน และขอให้เดินทางมาก่อนเวลาที่กำหนด แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ และลิงค์จาก Google map https://www.google.co.th/…/data=!4m5!3m4!1s0x311deb927ca528…

ตามประกาศตำรวจภูธรภาค ๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๖๒ “ขอให้ทุกท่านที่ผ่านการสอบคัดเลือก จัดเตรียมความพร้อมเอกสารสำคัญ เครื่องแต่งกายตาม (ผนวก ก.) และ (ผนวก ข.) ตามประกาศ และในวันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ กำหนดให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนเข้ารายงานตัว และตรวจร่างกาย ณ อาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ นั้น ขอให้ผู้สอบผ่านทุกคนนำเอกสารมาให้ครบถ้วน และขอให้เดินทางมาก่อนเวลาที่กำหนด แผนที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ และลิงค์จาก Google map https://www.google.co.th/…/data=!4m5!3m4!1s0x311deb927ca528…

https://drive.google.com/file/d/1jJHZ5Jy8IBHRUCU0M1p6WT9UeYk-23-U/view?usp=sharing