Breaking News
Home / กิจกรรม / วันพุธที่ ๖ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผบก.ศฝร.ภ.๑ เป็นประธานเปิดหลักสูตร การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.๑

วันพุธที่ ๖ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผบก.ศฝร.ภ.๑ เป็นประธานเปิดหลักสูตร การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.๑