วันพุธที่ ๖ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม ผบก.ศฝร.ภ.๑ เป็นประธานเปิดหลักสูตร การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.๑

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จำนวน 6,400 อัตรา

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ เรื่องประกวดราคาซื้อกระสุนปืน (ซ้อมยิง) ขนาด ๙ มม. สำหรับฝึกยิงปืนทบทวน นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ราคากลางของงานซื้อในครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๐,๒๐๐.๐๐ บาท ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ ส.ค.๖๒ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายระเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th www.policetraining1.org หรือ สอบถามทางหมายเลข ๐๓๖๒๒๕๒๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัคร และสอบแข่งขัน/คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และประทวน และข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๒

กลุ่มงานอาจารย์และครูฝึก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ จัดทำงานวิจัยและนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ “กรวยยางจราจร”

กลุ่มงานอาจารย์และครูฝึก ศูนย์ … Read More

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ เรื่องประกวดราคาซื้อกระสุนปืน(ซ้อมยิง) สำหรับหลักสูตร นสต.รุ่น ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกสฺ์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๓๐ พ.ค. ๖๒ โดยดาวโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้ที่สนใจสามารถดูรายระเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th www.policetraining1.org หรือ สอบถามทางหมายเลข ๐๓๖๒๒๕๒๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค … Read More

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ราคากลางของงานซื้อในครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๘๒,๙๔๐.๐๐ บาท ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๒ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายระเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th www.policetraining1.org หรือ สอบถามทางหมายเลข ๐๓๖๒๒๕๒๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค … Read More

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,200 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับส … Read More