ธุรกิจรักษาความปลอดภัย

การรับรองสถานฝึกอบรม

https://saranitet.police.go.th/24574

ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย

https://saranitet.police.go.th/24583

การขออนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

https://saranitet.police.go.th/24586

บทกำหนดโทษ ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

https://saranitet.police.go.th/24585